REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

Informacje ogólne 

Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem” zawiera postanowienia w przedmiocie: rodzaju i zakresu usług świadczonych drogą elektroniczną; warunki i świadczenia usług drogą elektroniczną; warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną; postępowanie reklamacyjne dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną.

 

Definicje 

Usługodawca - Lipid Systems Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 48C,  54–613 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego  Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000395576, NIP 8943032420, REGON 021636530

Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z usług Usługodawcy lub z serwisu.

Serwis – system stron www udostępniony pod adresem: https://sklep.liposhell.pl/ 

Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną.

Świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonywanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość) poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne.

System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1489, z późn. zm.).

Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.

Adres elektroniczny – znaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.

Informacja handlowa - każdą informację przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.

 

Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną 

Każdy Usługobiorca jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

Usługami świadczonymi przez Usługodawcę są: usługi informacyjne; usługi komunikacyjne; usługi, w których zakres wchodzi organizacja sprzedaży oraz transportu; Produktów.

Usługi informacyjne polegają na udostępnianiu Usługobiorcy informacji zawartych w treściach prezentowanych za pomocą Serwisu poprzez wyświetlanie poszczególnych stron internetowych. Udostępniane informacje zawierają informacje handlowe dotyczące Produktów sprzedawanych przez Usługodawcę oraz usług transportu powyższych Produktów.

Usługi komunikacyjne polegają na udostępnieniu kanałów komunikacji, które mogą być wykorzystywane w kontaktach pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą.

Usługi, w których zakres wchodzi organizacja sprzedaży Produktów polegają na możliwości składania zamówień a Produkty i usługi transportu Produktów.

Świadczenie powyżej wskazanych usług umożliwiają poszczególne zakładki zamieszczone w Serwisie. Korzystanie z niektórych usług, takich jak organizacja sprzedaży oraz transportu Produktów jest możliwa po dokonaniu rejestracji oraz po zalogowaniu się. 

 

Warunki świadczenie usług drogą elektroniczną

W celu świadczenia usług drogą elektroniczną Usługobiorca musi spełnić łącznie poniższe warunki techniczne: posiadanie podłączenia do sieci Internet; posługiwanie się przeglądarką.

Usługodawca wskazuje, iż zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym oraz podejmowanie działań mających na celu spowodowanie nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu. 

 

Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje poprzez rozpoczęcie przez Usługobiorcę korzystania z poszczególnych usług.

Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługobiorcę następuje na zasadach przewidzianych niniejszym Regulaminem. 

Niniejszy Regulamin jest udostępniany Usługobiorcy nieodpłatnie, poprzez umieszczenie go na jednej ze stron Serwisu, co umożliwia zapoznanie się z jego treścią przez Usługobiorców przed przystąpieniem do usług świadczonych drogą elektroniczną, umożliwia również jego pobranie, utrwalenie, zapisywania i wydruk. 

Usługobiorca może zakończyć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną w każdym czasie – w takim wypadku umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą rozwiązuje się przez fakty dokonane, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń w tym zakresie.

1. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Serwisu Użytkownik może zgłaszać pisemnie na adres e-mail: support@sklep.liposhell.pl

2. W zgłoszeniu Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej  z funkcjonowaniem Serwisu.

3. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia zgłoszenia w terminie 14 dni.