REGULAMIN Sklepu Internetowego https://sklep.liposhell.pl/ 

 

Informacje ogólne

1. Sklep Internetowy firmy Lipid Systems Sp. z o. o., znajdujący się pod adresem https://sklep.liposhell.pl/ umożliwia dokonywanie zakupów online.

2. Regulamin Sklepu Internetowego, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, składania zamówienia na Produkty dostępne w Sklepie Internetowym, dostarczania zamówionych towarów Kupującemu, uiszczaniu przez Kupującego ceny sprzedaży Produktów, uprawnienia Kupującego do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

3. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedawcę wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do: zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego, wprowadzenie nowych Produktów do oferty Sklepu Internetowego, przeprowadzenia i odwoływania akcji promocyjnych na stronie Sklepu Internetowego bądź wprowadzenia w nich zmian, zgodnie z niniejszym Regulaminem lub regulaminem danej promocji. Wprowadzone zmiany nie mogą wpływać na skuteczność oraz sposób realizacji złożonych wcześniej zamówień.

5. Zarówno Sprzedawca, jak i Kupujący są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

6. Sprzedawca prowadzi sprzedaż suplementów diety, które w świetle ustawy o bezpieczeństwie, żywności i żywienia (Dz.U. 2006 nr 171, poz. 1225 ze zm.) nie stanowią produktu leczniczego, a środki spożywcze.. Ich celem jest wyłącznie uzupełnienie diety Kupującego o składniki mineralne, witaminy, lub inne substancje wykazujące efekt odżywczy lub inny fizjologiczny. Suplementy diety sprzedawane przez Sprzedawcę nie stanowią zastępstwa dla produktów leczniczych przepisanych Kupującemu przez lekarza.

 

Definicje

Następującym wyrażeniom użytym w tekście Regulaminu zostały przypisane następujące znaczenia:

1. Adres reklamacyjny:

Miejsce wysyłki towaru:       

FM Logistic 
Stefana Batorego 1
05-870 Błonie, Pass

oraz 

Adres e-mail: support@sklep.liposhell.pl
Infolinia: +48 691 366 377

2. Usługa dostawy – przedmiot umowy przewozu wraz z  określeniem przewoźnika i kosztu wymienionego podczas składania Zamówienia.

3. Dowód zakupu – faktura  wystawiona zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami.

4. Karta Produktu – pojedyncza podstrona Sklepu Internetowego zawierająca informacje o Produkcie, takie jak – nazwa Produktu, cena Produktu, zdjęcie Produktu, opis Produktu i informacje ważne z punktu widzenia Kupującego.

5. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

6. Konsument – osoba fizyczna zgodnie z art. 221 Ustawy z dnia 23.04.1964 r Kodeksu Cywilnego, dokonująca ze Sprzedawcą  czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

7. Przedsiębiorca Indywidualny – osoba fizyczna, która zawiera z innym przedsiębiorcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, przy czym umowa ta nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, a do której stosuje się przepisy dotyczące Konsumentów w zakresie niedozwolonych klauzul umownych, rękojmi za wady rzeczy sprzedanej/usługi oraz prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość albo poza lokalem przedsiębiorstwa.

8. Klient - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

9. Kupujący – zarówno Konsument, Klient, jak i Przedsiębiorca Indywidualny.

10. Koszyk – lista Produktów sporządzona z oferowanych w Sklepie Internetowym Produktów na podstawie wyborów Kupującego.

11. Formularz Zamówienia/ Formularz Zakupu  – Usługa Elektroniczna, formularz dostępny w Sklepie Internetowym www.sklep.liposhell.pl umożliwiający zakup w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

12. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem Sklepu Internetowego wyrażające jednoznacznie wolę zawarcia Umowy Sprzedaży w szczególności  jej warunku, rodzaj i ilość  Produktów sposób i koszt dostawy;  formę płatności; oraz niezbędne do realizacji Umowy Sprzedaży dane Kupującego.

13. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego za pośrednictwem Sklepu Internetowego. 

14. Miejsce wydania Produktu – adres pocztowy wskazany w Formularzu Zamówienia/ Zakupu przez Kupującego lub punkt odbioru wybrany z rozwijanej listy – w zależności od zasad wykorzystywanych przez poszczególnych operatorów usług kurierskich.

15. Moment wydania Produktu – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie Produkt w posiadanie.

16. Płatność – metoda dokonania przez Kupującego zapłaty za przedmiot umowy (Produkt) i dostawę.

17. Produkt – towar oferowany do sprzedaży przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym (zdjęcia produktów mają charakter poglądowy. Kolory produktów mogą nieznacznie różnić się od tych w rzeczywistości – zależą one na przykład od ustawień monitora, nasycenie kolorów i inne ustawienia).

18. Promocja – ściśle określony w czasie rabat cenowy na wybrane Produkty, będące w ofercie Sprzedawcy i mogące być przedmiotem Umowy Sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

19. Przedmiot umowy – zamówione przez Kupującego Produkty wraz z usługą dostawy.

20. Umowa Sprzedaży - Umowa Sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Kupującym a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

21. Sklep Internetowy/ Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.sklep.liposhell.pl ,za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć Zamówienie.

22. Sprzedawca:

    Lipid Systems Sp. z o.o.

    ul. Krzemieniecka 48C

    54–613 Wrocław

wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego  Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000395576, NIP 8943032420, REGON 021636530.

22. Termin realizacji – podana na Karcie Produktu liczba dni roboczych na realizacje Zamówienia.

23. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

24. Wada – zarówno wada fizyczna jak i prawna Produktu.

25.  Wada fizyczna – polega na niezgodności Produktu sprzedanego z umową.

    W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

a. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia

b. nie ma właściwości, o których istnieniu  zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór

c. nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a  nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia

d. została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

26. Wada prawna – sytuacja, kiedy sprzedany Produkt stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

 

Zawarcie Umowy Sprzedaży  i realizacja

1. Kupujący może złożyć Zamówienie na Produkty znajdujące się w asortymencie Sprzedawcy: przez złożenie  Zamówienia na stronie Sklepu Internetowego.

2. Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie Internetowym są oryginalne, fabrycznie nowe (wolne od wad) oraz zgodne z obowiązującymi standardami i wymaganiami.

3. Zamówienia, o których mowa w pkt. 1 można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę, z zastrzeżeniem ewentualnych przerw technicznych albo serwisowych.

4. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 16.00, w soboty i niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

5. W celu skutecznego złożenia Zamówienia w sposób, o którym mowa w pkt. 1 konieczne jest:

a. dodanie Produktu do Koszyka,

b. prawidłowe wypełnienie przez Kupującego dostępnego na stronie Sklepu Internetowego Formularza Zamówienia/ Zakupu zawierającego niezbędne dane do wysyłki Produktu,

c. dokonanie wyboru sposobu dostawy, dokonanie wyboru sposobu płatności,

d. zaakceptowania postanowień Regulaminu  Sklepu Internetowego oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

6. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” Kupujący ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz zmian w zakresie wyboru Produktu. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Kupującemu komunikatami oraz informacjami dostępnymi na danej stronie internetowej Sprzedawcy.

7. Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza złożenie Zamówienia przez Kupującego poprzez przesłanie Kupującemu wiadomości e-mail, zawierającej potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, na adres e-mail podany przez Kupującego. 

8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail, o której mowa powyżej. 

9. Czas realizacji Zamówienia (skompletowanie Zamówienia i przygotowanie go do wysyłki) wraz z dostawą wynosi od 2 do 5 dni roboczych i jest liczony w następujący sposób: w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności elektronicznej – od dnia zaksięgowania wpłaty w pełnej wysokości na rachunku bankowym Sprzedawcy.

10. Klient może dokonać zmian w Zamówieniu lub je anulować do momentu potwierdzenia złożenia Zamówienia przez Sprzedawcę.

11. Niezbędnym elementem procedury składania Zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Kupującego niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji przez Kupującego niniejszego Regulaminu w toku procedury składania Zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości zakupu Produktu. 

12. Elementem procedury składania Zamówienia jest również podanie przez Kupującego jego danych osobowych wskazanych w Formularzu Zamówienia/ Zakupu. Obligatoryjne jest też zapoznanie się przez Kupującego z Polityką Prywatności (klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych). Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu złożenia Zamówienia. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do złożenia Zamówienia.

13. W Formularzu Zamówienia/ Zakupu należy wskazać:

a. imię i nazwisko oraz adres Kupującego,

b. numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Kupującego;

14. Informacja o całkowitej wartości Zamówienia (która obejmuje cenę Produktu i koszt dostawy), jest każdorazowo podawana na stronie internetowej Formularza Zamówienia/ Zakupu w trakcie składania zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Kupującego zamówienia. Są to całkowite koszty, które Kupujący zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami i kosztami dostarczenia Produktu.

15. Dodanie  Produktu do Koszyka nie stanowi rezerwacji Produktu.

16. W trakcie procedury składania zamówienia – aż do momentu naciśnięcia na przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, Kupujący ma możliwość modyfikowania zamówienia w szczególności w zakresie wyboru Produktu, obszaru i sposobu dostarczenia Produktu, sposobu płatności, danych podanych w formularzu zamówienia.

17. Złożenie zamówienia następuje przez naciśnięcie przez Kupującego na przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Zamówienie złożone po kliknięciu „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

18. Świadczenie przez Sprzedawcę Usług Elektronicznych w zakresie umożliwienia Kupującemu składania zamówień na Produkty oferowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Formularza Zamówienia/ Zakupu jest nieodpłatne. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po zrealizowaniu zamówienia przez Sprzedawcę albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania przez Kupującego składania zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówienia/ Zakupu.

 

Ceny Produktów

1. Ceny Produktów prezentowanych w Sklepie Internetowym wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatki, w tym podatek od Produktów i usług (VAT).

2. Ceny Produktów podane w Sklepie Internetowym albo w Formularzu Zamówienia nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostarczenia zamówionego Produktu są każdorazowo podawane w Formularzu Zamówienia/ Zakupu w trakcie składania zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Kupującego Zamówienia i uwzględniane są w całkowitej wartości Zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę Produktu oraz koszty jego dostarczenia. O łącznej kwocie Zamówienia uwzględniającej koszty dostawy, Kupujący  informowany jest każdorazowo przed złożeniem Zamówienia i w e-mailu potwierdzającym złożenie Zamówienia.

3. Informacje o cenie Produktu, cechach oraz istotnych właściwościach Produktu dostępne są na w Sklepie Internetowym. 

4. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu w formie faktury.

5. Klient niebędący Konsumentem, w celu realizacji Zamówienia upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

6. Ceny Produktów podane w Sklepie Internetowym (m.in. Formularz Zamówienia) obowiązują jedynie przy składaniu zamówień za pośrednictwem Formularza Zamówienia/ Zakupu i mogą obejmować oferty promocyjne albo dodatkowe rabaty aktualizowane po wpisaniu kodu rabatowego.

7. Ceny Produktów prezentowanych w Sklepie Internetowym Formularza Zamówienia/ Zakupu mogą ulegać zmianie, przy czym zmiana ceny Produktu nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany ceny.

 

Sposoby zapłaty ceny za zamówiony produkt oraz opłat za dostarczenie zamówionego produktu

1. Aktualnie dostępny sposób płatności, w Sklepie Internetowym: 

a. Płatności elektroniczne za pośrednictwem PayU (przedpłata)

2. Płatności są realizowane za pośrednictwem systemu PayU.pl, obsługiwanego przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-324), ul. Marcelińska 90, KRS nr 0000274399, NIP: 7792308495, REGON: 300523444 oraz Firma PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (zarejestrowana w R.C.S. Luxembourg pod numerem B 118 349), z oficjalną siedzibą w Luksemburgu, L-2449, posiada w Luksemburgu odpowiednie zezwolenie na prowadzenie działalności w formie instytucji kredytowej w rozumieniu artykułu 2 ustawy o sektorze finansowym z 5 kwietnia 1993 roku (z późniejszymi zmianami).

3. Płatności za pośrednictwem systemu PayU.pl, w zależności od ich dostępności, które dokonywane są na zasadach określonych aktualnie dla tych sposobów płatności przez obsługujące je podmioty, mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem płatniczym, w oparciu o który następuje realizacja płatności za pośrednictwem ww. systemów; w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz. Wykryte przez PayU S.A., przypadki nadużyć będą zgłaszane do właściwych organów ścigania.

 

Zwroty - prawo odstąpienia od umowy

1. Konsumentowi przysługuje na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa bądź zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość bądź poza lokalem przedsiębiorstwa wynosi 14 dni od momentu wydania Produktu, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji poprzez złożenie  Oświadczenia o odstąpieniu od umowy. za pośrednictwem  Formularza Zwrotu. 

4. Kupujący może również skorzystać z ustawowego formularza odstąpienia od umowy oraz wysłać Oświadczenie na adres email: support@sklep.liposhell.pl, wpisując w temat Odstąpienie od umowy.

5. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Kupującemu za pomocą wiadomości e-mail (podany przy zawieraniu umowy lub inny podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

6. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

7. Kupujący ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

8. Kupujący odsyła Produkty będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko na adres podany w regulaminie zwrotu.

9. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

10. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Kupującego zwróci Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu, a jeżeli Kupujący wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowanych przez Sprzedawcę, Sprzedawca, zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

11. Kupujący ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

12. Sprzedawca dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

13. Kupującemu zgodnie z art. 38 ust 5 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

Rękojmia, reklamacje 

1. Obowiązkiem Sprzedawcy jest dostarczenie Produktów wolnych od wad. 

2.    Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady (rękojmia) wobec Kupującego na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego.

3. Regulamin reklamacji jest dostępny pod adresem: www/sklep.liposhell/reklamacje 

4. Kupujący otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni liczonych od dnia następnego od otrzymania przez Sklep Internetowy przesyłki zawierającej reklamowany Produkt W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji,  zwróci się do Kupującego o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w Formularzu  Reklamacji.

5. W przypadku umowy z Kupującym, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania Produktu, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego, stosownie do brzmienia art. 5562 Kodeksu cywilnego.

6. Kupujący w przypadku jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:

a) żądać zwrotu ceny Produktu

b) żądać wymiany Produktu na wolny od wad

7. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

8. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć Produkt wadliwy na adres reklamacyjny wskazany w pkt 2 ust. 1 niniejszego Regulaminu

9. Koszt wymiany Produktu ponosi Sprzedawca.

10. Sprzedawca obowiązany jest przyjąć od Kupującego Produkt wadliwą w razie wymiany Produktu na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

11. Sprzedawca w terminie 14 dni ustosunkuje się do złożonego przez Kupującego Formularza Reklamacji zawierającego           

a) oświadczenia o żądaniu nowego produktu

b) oświadczenia o żądaniu zwrotu należności za produkt

12. W przypadku nie udzielenia odpowiedzi o której mowa w pkt 15 we wskazanym terminie, uważa się że Sprzedawca uznał za uzasadnione złożone oświadczenie lub żądanie Kupującego.

13.    Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania Produktu Kupującemu.

14. Roszczenie o wymianę Produktu sprzedanego na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania Produktu Kupującemu.  odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Kupującemu.

15. Roszczenie o wymianę Produktu sprzedanego na wolną od wad przedawania się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednakże bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwuletniego terminu, o którym mowa w pkt 14.

16. W terminach określonych w niniejszym Regulaminie Kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Jeżeli Kupujący żądał wymiany Produktu na wolny od wad, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Produktu. Kupujący może uzyskać pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

Pozasądowe sposoby rozstrzygania sporów

1. Kupujący posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym m.in.:

a. Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie zaistniałego sporu;

b. Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia zaistniałego sporu.    

2. Kupujący ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Dostęp do sklepu

1. Kupujący zapewnia sobie we własnym zakresie środki informatyczne i telekomunikacyjne umożliwiające mu dostęp do Sklepu Internetowego. Użytkownik ponosi koszty dostępu do sieci i sprzętu w związku z korzystaniem z Internetu i ze Sklepu Internetowego.

2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Kupujący, następujących minimalnych wymagań technicznych:

    - posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet;

    - posiadanie przeglądarki internetowej:

a. Internet Explorer w wersji 11.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies lub

b. Mozilla Firefox w wersji 52.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub

c. Google Chrome w wersji 56.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub

d. Opera w wersji 43.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub

e.  Apple Safari 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies;

-  posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail);

-  zalecana minimalna rozdzielczość ekranu 1360 x 1024 pikseli.     

3. Kupujący korzystający ze Formularza Zamówienia/Zakupu jest zobowiązany do:

a. korzystania ze Formularza Zamówienia/Zakupu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu,

b. niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym,

c. korzystania ze Formularza Zamówienia/Zakupu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,

d. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Formularza Zamówienia/Zakupu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

4. Sprzedawca zapewnia ochronę przesyłanych treści cyfrowych i danych poprzez stosowanie środków technicznych i organizacyjnych, w celu ich zabezpieczenia przed ich pozyskaniem przez osoby nieupoważnione (np. szyfrowanie SSL, hasła dostępu, programy antywirusowe). Jednakże  wskazuje, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną niesie zagrożenie przedostania się do systemu teleinformatycznego i urządzenia Kupującego szkodliwego oprogramowania lub nieuprawnionego uzyskania dostępu do danych Kupującego przez osoby trzecie. 

W celu zminimalizowania niniejszych zagrożeń, Kupujący jest obowiązany stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne, takie jak np. aktualne oprogramowanie antywirusowe.

5. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu: zawarcia Umowy Sprzedaży.

6. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta, będącego jednocześnie Konsumentem, przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

7. Wszystkie zdjęcia Produktów oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone w Sklepie Internetowym albo w Formularzu Zamówienia/ Zakupu są własnością Sprzedawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych w Sklepie internetowym albo w Formularzu Zamówienia/Zakupu, w tym ich udostępnianie osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.

8. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony Sklepu Internetowego oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.

 

Dostawa

Czas wyznaczony na przekazanie przesyłki przez kuriera jest czasem orientacyjnym. Precyzyjnie czas ten regulowany jest dla przewoźników w ich regulaminach.

a) w przypadku DPD:

ARTYKUŁ 12 – Czas realizacji Usług 12.1 Usługi krajowe realizowane są przez DPD 

z zachowaniem następujących terminów: 12.1.1 W odniesieniu do Serwisu krajowego DPD CLASSIC: (i) zlecenia przyjmowane są przez całą dobę, 7 dni w tygodniu; (ii) pierwsza próba doręczenia Przesyłki podejmowana jest pierwszego dnia roboczego po dniu nadania Przesyłki, z zastrzeżeniem, iż wskazany termin podjęcia pierwszej próby doręczenia Przesyłki nie dotyczy Przesyłek, na które składa się choć jedna Paczka o wadze powyżej 50 kg oraz Przesyłek na które składa się choć jedna Paleta lub Paczka niestandardowa, o której mowa w art. 7 ust. 7.1.1 pkt (iii) i (iv) niniejszych Warunków; w odniesieniu do Przesyłek, na które składają się choć jedna Paczka o wadze powyżej 50 kg oraz Przesyłek, na które składa się choć jedna Paleta lub Paczka niestandardowa DPD podejmie pierwszą próbę doręczenia Odbiorcy w drugim dniu roboczym po dniu nadania takiej Przesyłki; 

b) w przypadku InPost:

DORĘCZENIE PRZESYŁKI § 9 1. Operator deklaruje dostarczanie Przesyłek Paczkomatowych 

do Paczkomatów (ewentualnie do Oddziałów odbiorczych, do POP lub do Odbiorcy, jeżeli taka opcja była dostępna dla Nadawcy) w terminie do 2 dni roboczych licząc od dnia nadania Przesyłki Paczkomatowej z uwzględnieniem postanowień § 7 ust. 13 dotyczących ustalania dnia nadania. Termin, o którym mowa powyżej, może ulec przedłużeniu o kolejne 2 dni, stosownie do postanowień ust. 18 poniżej, przy czym Operator umożliwia w tym przedłużonym terminie odbiór Przesyłki zgodnie z ust. 18 poniżej. W przypadku niedotrzymania terminu dostarczenia (2 dni roboczych, zgodnie ze zdaniem pierwszym powyżej, lub 4 dni roboczych, zgodnie ze zdaniem drugim powyżej), Operator, na żądanie Nadawcy, zwraca połowę opłaty za usługę na konto Użytkownika w MP lub pomniejsza kwotę faktury o połowę wysokości opłaty podstawowej za taką usługę. 2. Do terminów wskazanych w ust. 1 nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót i niedziel. Terminy wskazane w ust. 1 są terminami przewidywanego czasu dostarczenia Przesyłki.

 

Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - 

w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu każdy Kupujący zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Usługodawcę na stronie głównej Sklepu Internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Sklepu Internetowego przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. 

3. Kupujący ma prawo nie akceptować nowego brzmienia Regulaminu.

4. Postanowienia nowego Regulaminu nie mają zastosowania do zamówień oraz Umów zawartych przed wejściem w życie zaktualizowanej jego wersji oraz nie wpływają na prawa nabyte przez Kupującego na mocy postanowień poprzedniego Regulaminu.

5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.09.2020 r. i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.