REGULAMIN REKLAMACJI 

 

1. Obowiązkiem Sprzedawcy jest dostarczenie Produktów wolnych od wad.  

2. Sprzedawca na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów nie będących Konsumentami z tytułu wad fizycznych (rękojmia).

3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady (rękojmia) wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 5562 i kolejnych Kodeksu cywilnego.

4. Reklamację można złożyć poprzez wykonanie równolegle następujących czynności:

a. odesłanie Produktu wraz z wypełnionym Formularzem Reklamacji na adres: FM Logistic, ul. Stefana Batorego 1, 05-870 Błonie, Pass 

oraz 

b. wysłanie maila na adres support@sklep.liposhell.pl wraz z wypełnionym Formularzem Reklamacji.

5. Kupujący  otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni liczonych od dnia następnego od otrzymania przez Sklep Internetowy przesyłki zawierającej reklamowany Produkt. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji,  Sprzedający zwróci się do Kupującego o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w Formularzu Reklamacji.

6. W przypadku umowy z Konsumentem, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta, stosownie do brzmieniaart. 5562 Kodeksy cywilnego.

7. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

8. Kupujący może:

a. Żądać zwrotu ceny Produktu  

b. Żądać wymiany Produktu na wolną od wad

9. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwą na wolną od wad. 

10. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt sprzedawcy dostarczyć Produkt wadliwy na adres reklamacyjny wskazany w pkt 4 niniejszego Regulaminu Reklamacji.

11. Koszt wymiany Produktu lub zwrotu ceny Produktu ponosi Sprzedawca.

12. Sprzedawca zobowiązany jest przyjąć od Kupującego Produkt wadliwy w razie wymiany Produktu  na wolny od wad lub odstąpienia od umowy.

13. Sprzedawca w terminie 14 dni ustosunkuje się do złożonego na Formularzu Reklamacji żądania  przez Kupującego: 

a. Zwrotu ceny Produktu  

b. Wymiany Produktu na wolny od wad

14. W przypadku nie udzielenia odpowiedzi o której mowa w pkt 14 we wskazanym terminie, uważa się że Sprzedawca uznał za uzasadnione złożone oświadczenie lub żądanie Kupującego.

15. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania Produktu Kupującemu.

16. Roszczenie o wymianę Produktu sprzedanego, na Produkt wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania Produktu Kupującemu.  

17. Roszczenie o wymianę sprzedanego Produktu na wolny od wad przedawania się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednakże bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwuletniego terminu, o którym mowa w pkt 16. 

18. W terminie określonym w pkt 17 Kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy Jeżeli Kupujący  żądał wymiany Produktu na wolną od wad, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Produktu. 

19. Kupujący  może uzyskać pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).