ZWROTY - PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

1. Konsumentowi przysługuje na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa bądź zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

2. Przedsiębiorcy Indywidualnemu  przysługuje na podstawie art. 5564 i art. 5565 Kodeksu Cywilnego (Dz.U.2020.0.1740 - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.), prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa bądź zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

3. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość bądź poza lokalem przedsiębiorstwa wynosi 14 dni od momentu wydania Produktu, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy i dokonać zwrotu Kupujący musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. To znaczy wykonać równolegle następujące czynności:

a. odesłać Produkt wraz z wypełnionym Formularzem Zwrotu na adres: FM Logistic, ul. Stefana Batorego 1, 05-870 Błonie, Pass 

oraz 

b. wysłać maila na adres support@sklep.liposhell.pl wraz z wypełnionym Formularzem Zwrotu

5. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Kupującemu przy pomocy wiadomości e-mail (podany przy zawieraniu umowy lub inny podany w złożonym Formularzu Zwrotu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

6. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

7. Kupujący ma obowiązek zwrócić Produkt  Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłać Produkt przed jego upływem.

8. Kupujący odsyła Produkt będący przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko na adres FM Logistic, ul. Stefana Batorego 1, 05-870 Błonie, Pass wraz z wypełnionym Formularzem Zwrotu oraz przesyła wypełniony Formularz Zwrotu na adres e-mail: support@sklep.liposhell.pl 

9. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będącego przedmiotem umowy a będący wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

10. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Kupującego zwróci Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu, a jeżeli Kupujący wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowanych przez Sprzedawcę, Sprzedawca, zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, z zastrzeżeniem pkt 11.

11. Sprzedawca dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

12. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Kupującego może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

13. Kupujący zgodnie z art. 38 ust 5 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.